“အဆီစုပ္ထုတ္ျခင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ…”

အဆီစုပ္ထုတ္ျခင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳ ေရာဂါ ၊ ႏွလုံးေသြေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ ၊ ေလျဖတ္ျခင္း ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ ၊ ႏွလုံး ေရာဂါ ႏွင့္ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ဝမ္းဗိုက္တြင္ အဆီမ်ား ျပည့္ႏွက္ၿပီး ဗိုက္႐ႊဲေနပါက ၾကည့္ရ ဆိုးေစတဲ့အျပင္ လူၾကားထဲမွာ မ်က္ႏွာမျပရဲေအာင္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းတတ္ပါတယ္။

အဝတ္အစားမ်ားကို ဝတ္ဆင္ရာမွာလည္း အဆင္မေျပတာေတြလည္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗိုက္ကအဆီထုတ္ျခင္တဲ့သူေတြအတြက္ု အဆီထုတ္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး က်န္းမာေရးအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အဆီစုပ္ထုတ္ျခင္းဆိုတာက ခႏၶာကိုယ္မွာ ပိုေနတဲ့ အဆီေတြ ၊ စုေနတဲ့ အဆီေတြကို စုပ္ထုတ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္လွပေစဖို႔ ျပဳလုပ္တာကို ဆိုပါတယ္။ အဆီစုပ္ထုတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ အသက္အ႐ြယ္ကေတာ့ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မွ ၆၅ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ ႏွင့္ အသက္ ၈၀ ႏွစ္အထိ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။

ခႏၶာကိုယ္မွာ အဆီစုပ္ထုတ္ႏိုင္တဲ့ ေနရာမ်ားကေတာ့ ေမးေစ့ ၊ ခ်ိဳင္းေအာက္ ၊ ပါး ၊ ရင္သား ၊ ေနာက္ေက်ာ ၊ လက္ျပင္ ၊ ဗိုက္ ၊ ခါး ႏွင့္ ေပါင္းတို႔ ျဖစ္ၿပီး ဗိုက္ ႏွင့္ ေပါင္ တို႔မွာ အဆီစုပ္ထုတ္ယူတဲ့ ေနရာက်ယ္တာေၾကာင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူပါတယ္။ ခါး ၊ ေမးေစ့ ႏွင့္ ေက်ာကုန္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ပါက ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။

အဆီစုပ္ထုတ္ရာတြင္ ထိုသူ၏ ခံႏိုင္ရာေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ လူတစ္ဦးတြင္ အဆီစုပ္ထုတ္ျခင္းျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ႏွစ္ ေနရာခန႔္ေလာက္သာ ခံႏိုင္ရွည္ရွိၾကပါတယ္။

စုပ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ အဆီပမာဏကို သတ္မွတ္ထားတာထက္ ပိုၿပီး ျပဳလုပ္လို႔ မရပါဘူး။ ဝမ္းဗိုက္မွ အဆီမ်ားကို ႏွစ္လီတာ မွ သုံးလီတာ အထိသာ စုပ္ထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။

အဆီစုပ္ထုတ္ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုေပးမယ့္ ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳေရာဂါ ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ၊ ေဟာ္မုန္းမ်ားစြာ အသုံးျပဳထားသူ ႏွင့္ ေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါ အစရွိတဲ့ ေရာဂါေတြကို ခံစားရသူမ်ားကေတာ့ အဆီစုပ္ထုတ္ျခင္း ျပဳလုပ္လို႔ မရပါဘူး။

ဒါ့အျပင္ ႏွလုံးေရာဂါရွိသူေတြ အဆီစုပ္ထုတ္တဲ့အခါ ႏွလုံးခုန္ျမန္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ အဝလြန္ကဲၿပီး ဗိုက္႐ႊဲေနသူမ်ားကို ခ်က္ျခင္း အဆီစုပ္ထုတ္ျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္လို႔ မရပါဘူး။ ဗိုက္ကို ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ၿပီးမွ အဆီစုပ္ထုတ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆီစုပ္ထုတ္တဲ့အခါမွာ ထုံးေဆးကိုအသုံးျပဳရၿပီး ထိုထုံးေဆးကို ေနရာႏွစ္ေနရာတြင္သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ လူတိုင္းကို အဆီစုပ္ထုတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။

အဆီစုပ္ထုတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ခင္ လူနာကို စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ရပါတယ္။ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမွသာ အဆီကို စုပ္ထုတ္တာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါထုတ္ၿပီး တစ္လခန႔္ အၾကာတြင္ ထပ္မံ အဆီစုပ္ထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။

အဆီစုပ္ထုတ္ျခင္း ျပဳလုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မျပဳလုပ္ခင္ ႏွင့္ ျပဳလုပ္ၿပီး အခ်ိန္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာဖို႔လိုပါတယ္။

အဆီစုပ္ထုတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ခင္ ေသာက္ေနက် အဆီက်ေဆးမ်ား ၊ အကိုက္ခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား ၊ ေသြးက်ဲေဆး ၊ အားေေဆးမ်ား ႏွင့္ ေဟာ္မုန္းမ်ားကို တစ္ပတ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ႀကိဳတင္ေရွာင္းရွားဖို႔ လိုပါတယ္။

အဆီစုပ္ထုတ္ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ဝမ္းဗိုက္ကို စည္းထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အနည္းဆုံး ႏွစ္ရက္ခန႔္ စည္းထားဖို႔ လိုပါတယ္။ အဆီစုပ္ထုတ္ထားေသာေန႔တြင္ ေရခ်ိဳးျခင္း မျပဳလုပ္ရ ၊ ေနာက္ေန႔မွသာ ခ်ိဳးသင့္ပါတယ္။ အဆီစုပ္ထားေနရာတြင္ ဆရာဝန္ေပးသည့္ေဆးမ်ားကို ထည့္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးရပါမယ္။

အဆီစုပ္ထုတ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ျပင္းထန္းေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား သုံးရက္ခန႔္ မျပဳလုပ္ရေပ။ သုံးရက္အတြင္ နာက်င္ျခင္း ျဖစ္ပါက ဆရာဝန္မွ ေပးေသာ အကိုက္ခဲေပ်ာက္ေဆး အေပ်ာ့စာကို အသုံးျပဳရေပးမည္။

အဆီစုပ္ထုတ္ျခင္းသာ္ တတ္ကြၽမ္းနားလည္သူမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ပါက အႏၲာရယ္မရွိေပ။ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အလွအပအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္းေစပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အဆီစုပ္ထုတ္ၿပီးေနာက္ အဆီတက္ေစေသာ အဆီ ၊ အခ်ိဳ ၊ အဆိမ့္ မ်ားေသာ အစားအစာမ်ားကို ေရွာင္းၾကဥ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားမ်ား စားေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပင္းထန္းေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ ပုံမွန္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။

Source: Dr.ေကာင္းစံ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*